sinavboard
Untitled 1

TARİH KARMA TESTİ 3 ONLİNE

1-) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde çoğunluk aşağıdaki grupların hangisinin elindeydi?
Müdafaa-i Hukukçular
Genç Osmanlılar
Hürriyet ve İtilaf
Cumhuriyet Halk Fırkası
Serbest Fırka
2-) 2001 değişikliği ile siyasi partilerin kapatılması konusunda aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır?
Odak haline gelme
Konumunun belirlenmesi
Kesin karar
Mali denetim
Faaliyet alanı

3-) Anayasa değişikliklerinde zorunlu yada ihtiyari halkoylaması değişikliğin Resmi Gazetede yayımlanmasından ne kadar sonra yapılır?
 50 gün sonraki ilk pazar günü
 60 gün sonraki ilk pazar günü
 80 gün sonraki ilk pazar günü
 100 gün sonraki ilk pazar günü
120 gün sonraki ilk pazar günü

4-) Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluş, teşkilat ve çalışma esasları ile personel atama işlemlerinin düzenlenmesi konularında, hangi yürütme işlemi çıkarılabilir?
Kanun hükmünde kararname
Üçlü kararname
Bakanlar Kurulu kararnamesi
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
Yönetmelik5-) TBMM bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapabilir?
1
2
3
4
5
6-) Aşağıdaki anayasalardan hangisi döneminde, somut norm denetiminde, Anayasa Mahkemesine “olayla sınırlı ve yalnız tarafları bağlayıcı” karar verme yetkisi tanınmıştır?
1876
1921
1924
1961
1982
7-) Cumhurbaşkanının cezai sorumsuzluğu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?          
  Cumhurbaşkanı vatana ihanetle suçlanması halinde Anayasa Mahkemesi tarafından Yüce Divan sıfatıyla yargılanır.
Cumhurbaşkanı görevi dışındaki suçlardan dolayı sorumlu değildir
Cumhurbaşkanının vatana ihanetten ötürü suçlandırılmasına, TBMM üye tam sayısının en az dörtte üçü karar verebilir.
Yüce Divana sevk edilen Cumhurbaşkanının görevde kalıp kalmayacağı konusunda açıklık yoktur.
Cumhurbaşkanı, vatana ihanet teşkil eden suçlardan dolayı cezai bakımdan sorumludur.
8-Cumhurbaşkanlığı makamının ölüm, çekilme veya başka bir sebeple boşalması halinde yenisi seçilinceye kadar, Cumhurbaşkanlığına hangi makam vekillik eder?
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
  Başbakan
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

9-) Anayasaya uygunluk denetiminde denetim konusu olan normun, aşağıdakilerden hangisine uygun olması aranmaz?
Anayasanın Başlangıç Metnine
 Kurucu iktidarın gerekçesine
Hukukun genel ilkelerine
Anayasaya
Atatürk ilke ve inkılaplarına

 

Hava durumu
ANKARA
Traffic sinavboard.com value Бесплатные ссылки для сайта